Monday, December 12, 2016

යථාරූප 2016-10-13 කේන්දර, බලි තොවිල්, නැකත් පිලිබඳ බුදු දහමට අනුව විග්‍රහය

Featured Post

සතර පාරාජිකා හඳුනාගන්න

i;r mdrdðld y`ÿkd.kak jhi wjqreÿ 18 iïmQ¾K ù .sh miq ´kEu jhil§ meúoaol=g Wmiïmodjg m;aúh yelsh' th iïmQ¾Kfhkau úkhl¾uhls&...