Friday, July 7, 2017

කොයි දෙයියො

දෙයියො සහ දේවාලවල කපුවො

ජනතාව දෙවියන් අදහන්නේ ඇයි? දේවාල ගාණේ යන්නේ ඇයි? කාරණා දෙකකට. දැන් ඉන්න හැටියට වඩා හොඳ හැටියක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ට ඉදිරියට වෙන්න තියෙන්නෙ මොන වගේ සුගතියක්ද, දුගතියත්ද කියලා බලන්න. දැනගන්න.
අපි හිතමු දියවැඩියා රෝගියෙක් ගැන. ඔහුට ඔහුගේ රෝගය ගැන වෛද්‍ය වාර්තා තිබෙනවා. නමුත් ඔහු එයින් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. ඔහු ඔන්න හොයනවා වෙනත් අදෘශ්‍යමාන බලයක්. එවිටයි ඔහුට හාස්කම් සහිත දෙවිකෙනෙක් අසවල් දේවාලෙ ඉන්නවාය කියලා දැනගන්න ලැබෙන්නෙ.
අසරණ වීම තමයි පිළිසරණ පතා දෙවියන් වෙත යෑමට මූලික හේතුව වෙන්නෙ.
නමුත් දෙවියන්ට කළ හැකි කිසිම කෙන්ගෙඩියක් නැහැ.‍දෙවියන් නිර්මාණය කරලා ‍තියෙන්නෙ මිනිසුන්. බලන්න චීk ජපන් දෙවිවරු. ඒවා චීන මුහුණු. ජපන් ඇස්. බලන්න  දකුණූ ඉන්දියානු මුහුණු සහිත දෙවිවරු.
විද්‍යාව දියුණු නැති කාලෙ, විචාර බුද්ධියක් තොතිබූ කාලෙ, මිනිස්සු සිතෙන් මවාගත්ත දේව රූප, මූර්ති නිර්මාණය කළා. මුහුණු 6ක් අත් දොළහක් අවිආයුධ දොළහක් එක දෙවියකුට. දෙවියන්ට වාහනේකුත් දුන්නා. ඒ කාලෙ අද වගේ හයිබ්‍රිඩ් වාහන නොතිබුණු නිසා පොදු, බහුල සතෙක් වාහනය හැටියට දුන්නා. අශ්වයා, මීයා, ගුරුලා, මොනරා එවැනි සත්ව වාහන කිහිපයක්. මේ වාහන කිසිදාක නැති වෙන්නේ නැහැ. පරණ වෙන්නෙත් නැහැ.නමුත් වඳ වෙන්න පුළුවනි. සරුසාර බව මිනිසුන්ට ඕනෑ නිසා එක දෙවියකුට ලොකු බඩගෙඩියකුත් දීලා තියෙනවා. අද දේව රූපයක් හැදුවොත් අත් දොළහටම ටී.56, ඒ.කේ 50 වගේ නවීන අවිආයුධ දෙන්න පුළුවන්., පතුරනුත් එක්ක. වාහනත් අලුතින්ම දෙන්නත් පුළුවන් ඉන්ධන හොඳට වැඩකරන. ඒ විතරද දෙවියා ඩිජිටල් කරලම දෙන්න පුළුවනි.
ඊළඟට දේවාලෙ ගැන බලමු. ජාවාරම් කරන කපුවො කට්ටියකුත් ඉන්නවනෙ. ඔවුන්ගේ පාරිභෝගිකයන් ඉන්නේ මිථ්‍යාවෙන් අන්ධ තත්ත්වෙක. දේවාලයක් පහසුවෙන් හඳුනාගන්න පුළුවනි. මිදුලේ කුකුල්ලු. වේළෙන්න දාපු කොප්පරා. අර කුකුල්ලු පංඬුරු විදිහට ගෙනාපුවා. පොල් දෙවියන් ඉදිරියේ ගහන්න ගෙනාපුවා කොප්පරා වෙලා.. දේවාලෙට ඇතුළු වෙනකොටම දකින්න ලැබෙන්නෙ පච්ච වර්ණ. තද රතු, තද නිල්. කළු වගේ පාට තිරරෙදි. ලා වර්ණ නැහැ. කපුවා පාරිභෝගිකයන් හමුවට එන්නෙ නාලා. වතුර බේරිබේරි. ඇයි ඉතින් පේ වෙච්ච බව පේන්න එපැයි. කුඩා සීනුවක් නාද කරවමින් නොතේරෙන මන්තර වගයක් මතුරනවා. ඒවා දෙමළ මන්තර. පාරිභෝකියා අන්දමන්ද වෙලා. ඊළඟට එක දිගට කියන යම්යම් දේ අතර කලින් වර්ගීකරණය කරපු ප්‍රශ්නවලින් තෝරාගත් ප්‍රශ්න වැලක් අහනවා. අන්තිමට ‘’ මේ කියන දේ ඇත්තද! ඇත්ත නම් ඇත්ද කියලත්, බොරුනම් බොරු කියලත් කියන්න කියලා අණක් වගේ එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ අසරණ පාරිභෝගිකයා නිකම්ම ඔව් කියලා ඔළුව වනනවා. ඊට පස්සෙ කපුවා ඔහුගෙ බෙල්ලෙන්ම අල්ලා ගන්නවා. මෙහෙම කියන්න පුළුවනි.
 ‘ දැන් ඉතින් ඔය ඇත්තගේ ලෙඩා ඉස්පිරිතාලෙන් ගෙදර අරන් යන්න”
බෙහෙත් නොකර ඉස්පිරිතාලෙන් ගෙදර අරන් ගිය ලෙඩා අන්තිමේ මියයනවා. දෙවියො පිහිට වුණාද? නැහැ.
මිනිස් සිත හා එහි බලය ඉතා ප්‍රබලයි. ඕනෑම කෙනකුට පුළුවනි සිත ව්‍යාධියට පත්කරගන්න. සලිත කරගන්න. තමතමන්ට තමතමන්ගෙම සිත පාලනය කරගන්න බැරි වීම තමයි මේ සේරටම මුල. විකාරයට පත් වෙලා ලෙඩ වෙලා තියෙන සිත නිසා ඕනෑම සෙවලයකුට දෝත් මුදුන් දීලා වැඳලා  අනේ දෙයියනේ කියලා පිහිටක් යදිනව.

බුදුන් කියන උතුම් මනුස්සයත් අමතක කරලා. එක්කො ඒ උත්තමයත් දෙවියෙක් කරලා. අසූ අට රියන් පිළිම හදලා මේකප් කරලා.

Wednesday, July 5, 2017

Sampath Bank Poya TV commercial

මිලදී ගත් බුදුන්

මිලදී ගත් බුදුන්

වැයකර මුදල් ගැනුමට ගියේ උදෙන්
හෙට්ටුම කළේ ගාණ තිබුණු නිසා උඩින්
දමනය නොවන වෙළෙන්දෙකි ඔහු නම්
ලාභයක් නැතිව කොහොම විකුණන්නද බුදුන්

රැගෙන පිළිමය ගෙන ගොස් ගෙදර බැණබැණ සිතින්
පුංචි වීදුරු පෙට්ටියක හිඳුවා තබා ඒ බුදුන්
බිතෙක ඇණයක් ගසා එල්ලා තරමක උඩින්
මැටි පහනක් තැබුවේ දැල්වෙන්න නෙක පැතුම්


Tuesday, May 3, 2016

වෙස‍ක් සහ අපිfjif`.a iqisß; fidhuq

fjila hkq .%yhka udrejk" wr rdYsfhka fï rdYshg ixl%uKh jk nj lshk" fcHd;s¾fõ§kag  cd;shla  jYfhka jy,a jk zW;aijhlaz fkdfõ'
th lsishï cd;shlg wh;a jQjlao fkdfõ' f,dj nqÿ oyu woyk ljr cd;shl=g jqjo wìukska ieußh yels W;a;u W;aijhls'
wjqreÿ W;aijfha fukau úlD;s .;s,laIK fjila W;aijfhao we;ehs iuyre lsh;s' inEh' fn!oaOhdf.a ms<sfj;a bj; oud yqÿ ieris,a,;a odkfha ienE wre; fkd±k th lsÍu;a ±ka l,l mgka fjila ieureu w;r isÿ jk nj fmfka' jdKsclrKhg ,la ù ÿYapß; t<s olskakg bv yer muKla fkdj we;eï úg tajdg wkqn, foñkao yeisfrk ck;dj ±ka tkaktkaku jeä fjhs'
zzms<sfj;ska fm< .efiuqhs'zz bl=;a jirl wk.s f;aud mdGhla ck.; úh' kuq;a  ck;dj th ;u Ôú;j,g noaO lr .;a njla fmfkkakg ke;' fjila i`o nei hdu;a iu`. ta uy`.= f;audjo ck;d is;ai;kaj,ska nei .shdla n`ÿ úh' wvq ;rfï mkais,a fkdlvd isàug fkdyels úh' u;a Èhr" u;aøjH Ndú; lsÍï" f,dl= l=vd fydrlï" ia;%S ¥IK  wmpdr hkd§ ÿisß;a Èkm;d mqj;am;aj, olskakg ,efnkafka wfma yo lïmd lrjñks'
Y%oaOdj Wvg f.k nqoaêh hgm;a lr.;a iudchl ñkS ueÍï wd§ ÿissß;a  isÿùu wreuhla fkdfõ' ;u iqL úyrKh muKla bgq lr .ekSu;a ukqIH wd;auhl ,enQ mskska wfkld .ek ;Uhlg udhsï fkdlsÍu;a fld;rï wNd.Hiïmkako@
is`.s;s <±ßhka ¥IKh" uj ;u orejd .`.g uqyqog ±óu jeks ;sriaÖk l%shd .ek wmg bl=;a iufha wikakg olskag ,enqfKa ks¾u, nqÿ oyu nqoaêfhka wjfndaO fkdlr .ekSfï m,úmdlfhks'
wE; w;S;fha wo ;rï ck.ykhla fkdisá w;r ck iudcho ixlS¾K tlla fkdùh' ldrK wldrK ±kqfï W!k;d meje;s w;r ldg fyda we;sjk m%Yakhl§ jyd Èj .sfha mkai, fj;h'  ish¨ ±kqug by<ska we;s nqÿ oyu ±k isá mKaä; f,dl= yduqÿrejka jykafiaf.ka m%Yakfhka mSä; ldg jqjo ms<s;=re ,eìK' th wjfndaO lr.;a mSä;hd zz tfyahs ydkaÿkafkahs lSfõh'
kuq;a ÈhqKq ù ixlS¾K jQ iudch ;=< wo m%Yak ke;s flfkl= ke;'
ÿmam;do fmdfydi;do lshd fjkila ke;sj wfkalúO m%Yak Tjqkf.a ksfjia fj; lvd je§ ;sfí' ta yeu m%Yakhlgu mkaif,a f,dl= yduqÿrejka jykafia neye±lSug hdug biamdiqjla ke;' tfiau tfia neyeolskakg .sh;a lrkafka tfyahs yduqÿrejfka lshñka u`ola /`§ isg meñKSuh' yduqÿrejkaf.ka ;u ys;g jo fok m%Yakh È.yer wfma yduqÿrejka yd O¾u idlÉPdjlg wj;S¾K jk Woúh ke;'
nqÿ oyfï ´kEu m%Yakhlg ms<s;=re ;sfí' tneúka l< hq;af;a ;j;j;a ioaoyfï b,a,ï mdod .ekSuh' Bg wfma yduqorejka jykafia msßi Woõ fo;s'
fjila hkq fndre fidank w;yer" jHdc weoySï ÿre fldg"  nqÿrcdKka jykafia bmeÿKQ ieá" je<`¥ ieá" Ys,am ±lajQ ieá wd§ úia;rj,g jvd Wkajykafia wmg fmkajQ Èidj fkfyd;a wd¾h ud¾.h fidhd Bg wj;S¾K ùuhs'
fjila hkq f;u`.=, ieureu nj ienEh' th Èk lsysmhlg muKla iSud l< hq;a;la fkdfõ' ieurefï wre; nqÿ rcdKka jykafia W;a;u ukqIHhd hehs weoySuhs' Wkajykafia wfma oaùmdfod;auhdhs' wiQ wg ßhka ;rï Wkajykafiaf.a isrer Wia ke;' j; mqrd idhï W,d zfïlma lrz ke;' tfiau Wka jykafia wfma foú flfkl=o fkdfõ' wfma wd.u wkd;aujd§ wd.uls' tkï wd;auh .,jd .ekSfï oyuhs' wfma nqÿ rcdKka jykafia fï jk úg yskaÿ wd.u me;sÍ we;s bkaÈhdfõ  oijeks úIaKq  wj;drh f,i woy;s' ;sia;=ka fldaáhla fkdfyd;a ì,shk ;=kla foújreka isákafka Tjqkagh' wmg isákafka y;rjrï foúfhda muKs'
W;amdo" ;sÓ" Nx. iy rEm" fõokd " i[a[d" ixLdr" ú[a[dK iu`. ish,a,g uq,a jkafka is; neúka th oukh lr .ekSu wfma weoys,af,a moku lr .; hq;=h' nqoaO NdIs;fha yrh thhs' fktfiaj T¨nlalka  kegùu fkdfõ' fjia uqyqKqo fkdfõ' fjk; nyq N+;o fkdfõ'
f,dj mj;sk wd.ï yd weoys,s w;=ßka wjidkhg W;a;rhla we;s wd.u jkafka nqÿ oyuhs' W;a;rh kï W;=ï jQ ks¾jdKhhs' th fldf;la ÿr jqjo ta fjkqfjka fjfyiSu ld,h wmf;a heùula fkdfõ' weú;a n,kakehs hkak f,dj lsisÿ wd.ul ke;' we;af;a uQ,O¾ujdohhs' fï jk úg whswhstia ;%ia;jd§ka f,i y`ÿkajk wudIsl m%cdj wh;a jkafkao tu uQ,O¾ujdohghs' fndfldayrdï hkqo tjeks uQ,O¾ujd§ ;%ia;hka msßils'
Od¾ñl ùu mqoa.,hdf.ka mgkaf.k m%cdjla" rgla" f,dalhla olajd mq¿,a l< yelsh' kuq;a cd;Ska jYfhka yd wd.ï jYfhka f,dalfha fn§ï we;s jkafka fkdfhl=;a jHik we;s lrñks'
wfma iQ;% msglfha uÊCêu ksldfha we;s jdfiÜG iQ;%h ñksialu fkdy`ÿkk" cd;sh ksid fn§ug n,d isák f,dj ldyg jqjo ksis wjfndaOh ,nd fok uy`.= iQ;% foaYkdjls' wms th u`ola úuid n,uq'
nqÿrcdKka jykafia Ôjudk ld,fha bÉPdkx., kï nuqKq ckmohla ;sìKs' tys jdih lf<a Wiia hehs iïu; nuqKq ;=,fha we;a;kqh' jxlS" ;drlaL" fmdlalrdis" cdkqiafidaKs" f;dafoHh" uydidr" wd§ nuqKka Èú f.jQ ta nuqKq ckmofhys  we;s jk,eyenl l,la wfma ;:d.;hka jykafia jev jodrd isáhy'
fï ckmofhys jdih lrk tla;rd ;reKhka fofokl= hï m%Yakhla we; ù ießiroaÈ fudjqyq nqÿrcdKka jykafia neye±l ;uka fm<k m%Yakh úi`o.kakg woyia lr isáhy'
fï fofkd w;r ;snqKq m%Yakh jqfKa zz n%dyauKhl= jkafka flfia±hs hkakhs' jdo újdo lrñka nqÿrcdKka jykafia neye±lSug hk fï foffokd jkafka NdrÊjdo iy jdfiÜg hk ;reKhka'
zz hï fyhlska uõmsh fomiska uekeúka Wmkafkao" i;ajk mrmqr olajd cd;sjdofhka neyer fkdlrk ,oafoao" kskaod fkdlrk ,oafoao" mskaj;" fumuKlskau nuqfKla fõzz hehs jdfiaÜG ;reKhdf.a ks.uk ù ;sìK' tfy;a NdrÊjdo ±refõ Bg fjkia woyila'
flfia jqj;a fofokdf.au fhdackdfjkqhs nqÿrcdKka jykafia yuqjg hEug ;SrKh jqfKa'
tys§ jdfiÜG tl;aamiaj ys`o funkaola úpdrkafka nqÿrcdKka jykafiaf.ka'
zz ;:d.hka jykai''cd;sjdoh hehs jdohla fjhs' Wm;ska nuqfKl= fõ hehs NdrÊjdo f;fï lshkafkah' uu l%shdfjka nuqfKl= fõ hehs lshñ'ZZ
fï ;reK fom<g f.!;uhka jykafia fufia ms<s;re fokakdy'
zzjdfiÜG'' th ud f;dmg ms<sfj<ska kdkdm%ldr cd;s we;s m%dKSka" cd;s úia;rh m%ldY lrkafkñ' cd;Syq fjkajQjdyqh''ZZ
tl,ays ;:d.;hka jykafia ms<sfj<ska fmkajQ mßÈ ñksia j¾.hd jQ wmg wu;l wfma ñksialu  fufiah' fï fjif`.a;a wmg th jeo.;a fjhs'
;DK me<h;a" uyd jDlaIh;a" w;r we;af;a cd;s folla w;r fjkils' f,dl= l=vd isõmdfjda isá;s' È. mssge;s nv.d wefok i;a;=o isá;s' Wkqka w;r we;af;a cd;s w;r fjkils'
Èfhysu bmso" Èfhysu f.dÿre fidhk ' i;a;aj j¾.hd fiau ud¿o isá;s' tfiau wyfia mshdUk fkdfhla l=re,af,dao isá;s' Wkqkag cd;Ska ksid fkdfhla fjkialï we;af;ah' ukqIHhdg flia" ysia" lka" weia" kdid" uqL we;af;ah' tajd fjkia ke;' fn,af,ka" fojqfrka" nfvka" msfgka" b`.áfhka ff:QkiïndO ia:dkhkaf.kao fjkila ke;' w;a md" we`.s,s" fldKavd" l,jd" j¾K" lgy`v " yer cd;sfhka yg.;a fjkila ke;'
  kuq;a cd;sh ksid fjkialï ke;s jqjo zckj¾.z wm w;r we;s nj udOH u.ska wei .efia' ta uÈjdg Tjqfkdjqkaag mßNj lr .ks;s' .egqïo we;s lr .ks;s'
fï fjfif`.aj;a wms ñksiqkag ñksiqka jYfhka i,luq' ;udg ±fkk ye`.Sï ±kSï ish,a, wfkldgo ±fkk nj isysm;a lr .ksuq' tfiau wms fjfif`.a iqisß; fidhuq'
Ydia;%m;s
w.%yef¾ liaim ysñ''

Friday, April 15, 2016

අවුරුද්දේ විකෘතිය

wjqreoafoa úlD;sh fkdfyd;a f.da;%sl W;aijh

wjqreÿ Wod ù" f.ù .sfhah' ta iu`.u wjqreoafoa pdß;% jdß;%o uelS .sfhah' we;a;gu wjqreoao hkq l=ula±hs úuikakl=g tla jru ,efnk ms<s;=r jkafka zz iQ¾hhd ók rdYsfhka fïI rdYshg ixl%uKh ùuZZ hkakhs'
fu;eku fcHda;sI uqyqKqjr wdfrdamKh fjhs' kel;g isÿ lsÍu" kele;alrejka fkdfyd;a fcHda;S¾fõ§kaf.a flrejdjg jy,a ù hg;a ùu" .%yhka iïnkaO lr .ekSu" jeks l%shdj,shla wdrïN fjhs'


නැකත යන වදනින් තේරුම් දෙකක්‌ නිරූපණය කෙරේ. අහසේ ඇති තරු පංති ද නැකත් යන වචනයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. පෘථිවිය වටා අහසේ ඇති එවැනි තරු පංති විසිහතක්‌ තිබේ. අස්‌විද, බෙරණ, කැති, රෙහෙණ ආදී නම්වලින් මෙම නැකත් තරු හඳුන්වනු ලැබේ. කිසියම් පුද්ගලයකු උපන් නැකත යෑයි හඳුන්වන්නේ ඉපදුණු අවස්‌ථාවේ සඳුට කෙලින් පිහිටි නැකත් තරු පංතියේ නමයි. නැකත යන වචනයේ දෙවැනි අර්ථය වන්නේ සුභ මොහොත, සුබ වේලාව යන්නයි. ජන වහරේ නැකත යනුවෙන් කියෑවෙන්නේ මෙම සුබ වේලාව යන අරුතයි.

එක වේලාවකට වඩා තවත් වේලාවක්‌ සුබ වන්නේ මක්‌නිසාද? නැතහොත් අසුබ විය හැකිද?, 
නැකතක්‌ සෑදීම පරිනත ජ්‍යෝතිෂ්ශාස්‌ත්‍රඥයකු අතින්ම සිදුවිය යුතුයැයි කියැවේ. එසේ නැකත් සෑදීම පිළිබඳව පමණක්‌ නොව නැකතින් අපේක්‍ෂා කරන කාරණයට අදාළ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ආදී කරුණු ද ඉතා වැදගත් බැවින් ඔබේ හා ඔබ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ විවිධ අවස්‌ථාවල නැකත් සෑදීම පිළිබඳව වැදගත් යෑයි හැඟෙන කරුණු රාශියක්‌  ඇත. ඒවා සියල්ල  සූත්තරකාර සාත්තරකාරයන්ගේය.


isxy, yd fou< lSjdg isxy, wjqreÿ pdß;% fou< m%cdjg wod< lr .kafka ke;' fou< cd;slhkaf.a yskaÿ wjqreoao fjku ;sfí' ta tl Èklg muKla iSud jk ff;fmdx.,a W;aijhhs' ta Tjqkf.a wjqreÿ pdß;% iys; W;aijhhs'
fcHda;sIh iïmQ¾Kfhkau iïnkaO;d olajkafka yskaÿ wd.u oyugh' isxy, yd fou< wjqreoao hkqfjka jHdc ù kï flrS iEu jirlu wfm%a,a udih fhdod .efkK Èkhl jHdc jQ W;ajY%Shla olakg ,efí' rc ldf,a fin¿ka rcq i;=gq lrkakg mE yrU fndfyduhla ckl%Svd njg m;a ù ;sfí' b;sß tajdg yskaÿ foúhka iïnkaO lr ;sfí' yskaÿ wd.fï weoys,s fn!oaO oyug wEod .ekSu flfrys fkdi;=fgka wm isákafka yskaÿ wd.u woykakka .ek wukdmhlska fkdfõ' yskaÿ oyu yd tys isß;a úß;a fndfyduhla m,sfndaOhla f,i nqÿoyug fkdfyd;a iiqka fl;g joaod f.k we;s ksidh'
iïm%odh hkq tl ;ek m,ajkakla fkdfjk nj h<s;a mjikakg isÿ ù ;sfí' th ld,h;a iu`. fjkia jkakls' th tfia jkafka ñ:Hdj Èfkka Èk OQÍN+; fjñka úoahdj Èfkka Èk ÈhqKqjg m;a fjñka yd wjeis;d ixj¾Okh ùfukehs lsj yelsh' ñ:Hdj kï jeämqr fcHda;sI wkxukxh' fcHda;sIh m%;slafIam lrk lsisjl= fudk Èkfha" fudk fufydf;a fudk fj,djlgj;a kele;a fhdod .kafka ke;' wfkl fldfyaj;a isák .%yhkag" flfyaj;a isák wmf.a i;=g ke;s lrkakg" w;mh lvkakg ;rï .dhla weïula ke;' we;a;gu wfma lÜáh ì,shk ;=fka foúhkag;a" .%yhkag;a fu;rï ìh jkafka wehs' Wkag l< yels flxf.ähla ke;'
kuq;a isxy, fou< we;=¿ fiiq cd;Ska ish,af,dau tlg tl;= ù ieußh yels W;aijhla jYfhka wjqreoao hkqfjka fjka lr.;a Èkhla m,ska nr udifha fhdod .ekSu hym;ah' ta w;ska fndÿ okg muKla fjka jQ W;aijhla jk fjila W;aijh wjqreoao ;rï mßydkshg m;a ù ke;' kuq;a fjila W;aijfhao wNHka;rh mqiaila lrf.k isák whqre fmkajd Èh yelsh'

Bg wjqreoafoa fuka kele;a lrejk ke;' Wjukd jkafkao ke;' .%yhkao Wjukd ke;' wjqreoao fidnd fid`ÿre biqßka nr nlaufya ´kEu Èkhla fhdod .; yelsh' úldr rEmS ke;s fmdÿ pdß;%o ilid f.k tÈkg fhdod .; yelsh' ,xldfõ lDIs wd¾Ólhg j. lshk yd .e<fmk w¨;a ixialD;shl ye§ jevqKq w¨;a wjqreoaola ;kd .ksuq' fï wjqreoafoa 365ka tla Èkhl § ish,a,ka fmdÿ hehs i,lkq ,eîu;a" tla Èklg fyda uu;ajfhka kdñlj fyda ÿria ùu;a" ,xldfõ mjq, tla Èklf fyda kHIaál fkdùu;a yereKq fldg wfkla ish,a, úldrj,ska fmdfydi;ah' ta ksidu f.da;% W;aijhla ù ;sfí'
fï f.da;% W;aij iufha ñksiqka tlsfkld .y urd .ks;s' îu;aj ßh mojd ñhh;s' fjf<kaod mdßfNdalhdj f.dÿre lr.ekSfï by<u ;,hg meñfKa' wka;sfï lr;.u f.dia fohshdg ÿl lsh;s' wkqka kefikakg;a ;ukag yßhkakg;a mqo m`vqre mqo;s'

fï wjqreoafoa tfia .sh ne;su;=ka msßi l;r.u mqo ìfï ysia ÆÆ w; Èkf.dia we;af;a w,sh;= l,mamq ùu ksidh' w,shd l=,mamq lrjQfha l;r.u foúhka nj ljqre fyda lshkq we;' ÿu jkakg fohla ke;'

Friday, March 25, 2016

හින්දු ජීවිත


yskaÿ Ôú;fha p;=¾úO wdY%u

ffioaOdka;slhd iudcfha ixl,am folla' tkï j¾Kh fyj;a mka;sh" yd wdY%uh fyj;a Ôú;fha wjia:dj ÿgq nj wms ÿgqfjuq' wdY%uh j¾Khg miqj we;s jq woyils' tfiau th j¾Khg jvd lD;%Suh' wd¾h iudch j¾K y;rlg fn§ ;snqKdla fukau wd¾h mqoa., hl=f.a Ôú;ho isõ jeoEreï wdY%uhlg fn§ ;snqKs' mQk kQ, me,`o .ekSfuka <ud ld,h wjidk l< wd¾hhd n%yaupdß wjia:djg t<efUhs' n%yaupdßhl= jYfhka Tyqf.a hq;=lu jkafka ish wdpd¾hjrhdf.a ksjfia Ys,am Ydia;% m%.=K lrñka n%yaupdß" lgql ðú;hla .; lsÍuhs' fõoh iïmQ¾Kfhkau fyda tys fldgila fyda mdrm%dma; l< fya" uõmshka lrd wjq;a újdy ù .Dyia:hl= fjhs' fï fojk wjia:djhs' ish orejkaf.a orejkao ±lSfï Nd.Hh ,en ;u mrïmrdj fkdkeiS mj;akd nj m%;HCI lr .;a miq ;,;=kd jhig meñKs fyf;u" flf<ia ;jkq msKsi f.or yer wrKg iem;a ù jdk m%ia:hl= fjhs' Ndjkd yd mdm fudapk l¾udÈfhka ;u wd;auh fuf,dj fohska uqojdÆ jfhdajDoaO jq fya ;u wimqj mjd yer wk.dßl ikHdishl= fjhs' f,!lsl foaj,g Tyqq ne`o ;enQ neñ ish,a, túg msmsÍ hhs'
ðú;h i;r fldgilg fnod olajk fï l%ufhka ±lafjkafka w;alDIag ms<sfj;la muKls' yeu ñksidu wkq.ukh l< m%;sm;a;shla fkdfõ' fndfyda ;reKfhda fï l%ufha kshu lr we;s wdldrhg ðú;fha m<uqjk wjêh .; fkdl<y' fojk wjia:dfjka Tíng .sfhda we;akï ta iaj,am fofkls' Tjqyq fndfyda úg .Dyia: wjêh tlaflda flá l<y' ke;fyd;a iïmQ¾Kfhkau meyer yeßhy' kshu f;dr;=re we;s ieáhg jvd Wiia lr fmkaùug lrk ,o m%h;akhla ksid wdY%u y;r ,o nj meyeÈ,sj fmfka' Ydia;% bf.kSu" .sys Ôú;h" ;jqia nj hk fï ish,a,g tlu Ôú; ld,hla ;=< § bv ie,iSug m%h;ak ord fufia wiajdNdúl fn§ula lrk ,±hs isf;a' .sys ðú;h iïmQ¾Kfhkau u`. yrjd" ;jqia Ôú;hg ;reKhka weíneys lsÍug W;aidy ±rE fn!oaOd.u yd ffckd.u jeks ikd;k O¾uh fkdms<s.;a o¾Ykj,g mgyeks o¾Ykhla we;ss lrkq ßisfhka wdY%u we;ss lrk ,±hso iuyr lreKq ksid is;sh yel' .sys Ôú;h uq¿ukskau w;ayer" Y%uK Ndjh .ekSu ikd;k O¾uhg fkdßis úh' tfy;a miqjo Bgo bvlv i,ik ,§ wdY%u i;r lD;%Su fn§ula jqj;a" mqrdK bkaÈhdfõ fndfyda fok th .=reyrelug yd wruqKla jYfhka f.k wkq.ukh lsÍug W;aidy ±re fyhska wfma wjOdkh th flfryso fhdu úh hq;=h' tfiau mqoa.,hl=f.a ðú;h fï wdY%u y;r weiqfrka wjêj,g fn§uo myiqh'
       wdY%u O¾uhg wkqj ðú;h mgka .;af;a uõ l=iska  ìysùu;a iu`. fkdfõ' mQk kQ, me,`o wd¾h iudch ;=<g we;=¿ ùfï§ isÿ jk fojk W;am;a;shla iu`.h" ta O¾uh l%shd;aul jkqfha' <orejd wd¾h iudcfha iïmQ¾K idudðlhl= fkdfõ' tfy;a Tyqf.a Ôú;h jgd fkdfhla wd.ñl j;a ms<sfj;a f.k ;sfí' fï j;a ms<sfj;a wdrïN jkqfha uõ l=iska ìysùug;a fmrh' yskaÿ Nla;slhkaf.a ðú;h ;rï wd.ñl j;a ms<sfj;a we;s fjk;a wd.ñl ðú;hla ke;s ;rïh' iïu; pdß;%dkql+,j hul= ms<sis`o .ekSfï isg urKh olajd uq¿ ðú; ld,h uq¿,af,a ixialdr fyj;a wd.ñl j;a ms<sfj;a y;<syla muK fõ' fuhska iuyrla b;d jeo.;ah' wd¾h iudcfha ie,lsh hq;= ish¨ mqoa.,fhda ta ux.,Hh bgq l<y'yskaÿ <orejd


Y%~dj;a yskaÿ Nla;slhdf.a Ôú;h jgd f.;=Kq ixialdr fyj;a mqoa., noaO wd.ñl j;dj;a w;ßka uq,a ;ek Tyqf.a W;am;a;shg fmr isÿ l< hq;= tajdhs' tajd ms<sis`o .ekSu we;ss lsÍu i`oyd jQ zz.¾NdOdkhZZ msßñ orejl= ,eîu msKsi flfrk zzmqxijkhZZ yd .¾NdIfha È orejdf.a wdrCIdj i,ikq msKsi flfrk zziSukaf;dakakhkZZ hs' cd; l¾uh kï ixialdrh w¨; Wmka ì,ss`odf.a fmlKsje, lemSug fmr isÿ úh hq;=h' fï ms<sfjf;a § <orejdf.a lkg <x fldg uka;% cm lrk w;r" ó yd .sf;,a ñY%Khla Tyqf.a lg ;=< ;eìh hq;=h' ta ux.,Hfha§ <orejdg kulao ;nkq ,efí' fï ku Tyqf.a Wmkhkh f;la uõmshka úiska ryfia ;nd .kq ,eìh hq;=h' odrflda;am;a;sfha § orejd iy Tyqf.a uõ msh fofok ls<ssáh' ta fyhska idudkH wd.ñl mqo mQcd wdÈhg iyNd.s ùug Tjqkg bv ke;' Èk oyhla muK .; ù f.dia <uhdf.a idudkH kï ;eîfï ux.,Hho wjidk jQ miqh' fï ls<sá nj u`. yeß hkafka úfYaI mdßY=oaO Ndjhla we;ehs fkdie,l=Kq iq¿ W;aij w;r lka ú§fï ux.,Hh yd <uhd fodrg jvd ysre ±laùfï ksIal%uK ux.,Hho fjhs'
       zzwka;m%dYkh ZZ fyj;a n;a leùfï ux.,Hh ñg jvd jeo.;ah' <orejdf.a jhi yh uila jQ l,ays uia" udM fyda n;a ^miq ld,fha§ idudkHfhka fok ,oafoa n;ah'& lgla yd §lsß ó meKs yd .sf;,a wdÈh uqiq fldg fõo uka;% .hoa§ " .skakg .sf;,a mQcd fjoa§ <uhdg ljkq ,efí' zzpQvd l¾uhZZ fyj;a ysi flia lemSu msßñ <uhskag muKla isud úh' th isÿ lrk ,oafoa <uhd ;=ka wjqreÿ jhia jQ l,aysh' wd.ñl j;dj;a flfroa§ ysi uqÿfka flia frdola muKla b;sß fldg ysi uq`vq lrk ,§' is,aj;a n%dyauKhd ðú;dka;h olajd fï flia frdo wdrCId lr .kshs' t;rïu jeo.;a fkdjk ux.,Hhla <orejdg wl=re lsshjk úgo isÿ flf¾' fï ux.,Hh wo;a isÿ flf¾ kï ish¨ wx. iys;j fkdfõ' Wiia mka;s j,g wh;a jQ yeu merKs bka§h mjq,a w;r mjd fï ixialdr ish,a, kshu l,g fõ,djg fkdmsßfy,d bgqlrk ,o±hs iel iys;h .eyekq <uhska iïnkaOfhka kï th jvd;a iel iys;h' <ud ld,hg wh;a ux.,Hh .Kklau ;sîfuka fmkS hkafka uõ mshkaf.a Ôú;fha fl;rï jeo.;a ;ekla orejka úiska ork ,oafoao hkakhs' R.a fõofha wd§u uka;% ne`È ld,fha isg mq;=ka ,eîu uy;a wdYs¾jdohla f,i ie,l=Ks' ;u mshdf.a wjidk lD;Hh fldg Tyq iq.;shlg heùu i`oyd wvq .Kfka tla mq;l= muKj;a ,eîu w;HjYh úh' wrka yod .;a mq;l= T!rh mq;%hl=f.ka ì`olaj;a fkdjà' yod .;a mq;l= zzfldg Tyq iq.;sshlg heùu i`oyd wvq .Kfka tla mq;l= muKj;a ,eîu w;HjYh úh' wrka yod .;a mq;l= T!rh mq;%hl=f.ka ì`olaj;a fkdjà' yod.;a mq;l= zz Y%doaO ZZ mQcdjg iyNd.s ùfuka kshu m%;sM, ,efí±hs hkak mjd iel iys; úh' orejka ,eîu fï ksid wd.ñl hq;=lula úh' orejka ke;s jQ úg mrïmrdj keiS hk neúkao" mjq,a ms<sn`o ye`.Su bkaÈh iudcfha b;d n,j;a tlla jQ fyhskao" mq;=ka ,eîfï wdYdj ;jÿrg;a ÈhqKq ;shqKq úh'       .eyekq orejka újdy lr ÿka úg Tjqyq ish iajdñmqreIhkaf.a mjq,aj,g wh;a jk nj ms<s.;a u;hhs' ta ksid .eyekqq orefjda mrïmrdj fkdlvjd mj;ajd f.k hdug fyda uõ mshkaf.a mrf,dj iemj;a lsÍug fyda wfmdfydi;ah' oEjeoaola Èh hq;= ùu ¥jreka m%d¾:kd lsÍu ;jÿrg;a wvq lsÍfuys fya;= jQ idOlhls' ¥jreka fkdme;Sug fï ish,a, fyd`o m%dfhda.sl fya;=kah' msßñ mlaIhg t;rïu nrj .sh fujeks YsIagdpdrhl .eyekq orejkag mSvd lsÍu fyda Tjqka urd ±óu fyda mej;s njg idCIs ke;s úu mqÿuhg lreKls' miq ld,fha rdcmq;a mjqq,aj, Wmka .eyekqq orejka fndfyda úg urd ouk ,o nj ksielh' yeu ld,j,u È<s`ÿ mjq,aj, fï ÿys;D >d;kh isÿ jkakg we;' tfy;a uq,a ld,hg wh;a kS;s .%ka:j, .eyekqq orejka urd ±óu yd mSvd lsÍu ms<sn`oj lreKq i`oyka ù ke;' Wiia bka§h mjq,aj, ÿjreka bm§u mjqf,a whf.a n,dfmdfrd;a;= iqka ùug lreKla jQj;a mq;a;= fukau ¥jreo wdor iqr;,a yd ie,ls,a,g Ndck jQy'       mqrdK bkaÈhdfõ úiQ orejl=f.a Ôú;h m%S;su;a ù hhs idys;H .%ka: lshjqjl=g ye`.S hhs' <uhska ye§u i`oyd zz fõje,a fldagq kdrx ishU,d w;=ZZ wdÈfha wjYH;dj úoyd olajk wdmaf;damfoaY mqqrdK bka§h idys;Hfha ke;a;gu ke;s ;rï hhs lsj hq;=h' merKs bka§h iudch orejd iqr;,a fldg Tyq f;df`od,a l<dh' ta orejd toji ,enQ ksoyi uEl;a jk;=reu ngysr iudcfha lsisu orejl= fkd,enQ ;rïh' moH idys;Hfha orejka uy;a iafkayfhka úia;r lroa§ fmkS hkqfha Tjqka uõmshkaf.a iafkayh wêl ksid o`.ldrhka jqj;a uõmshkaf.a fmïms`vq jQ njhs'

ld,sodifhda fufia lsh;s'

zzu`ola olajd lel=¿ o;a ;u wfya;=l jQ iskd mdñka
;sr njla lsis fkdue;s bñysß f;mq,a ìKqug ;;kñka
wik l, ñkil=f. Wl=f<a ys`Èkakg yqre nqyqá  orejka
mske;af;la fjhs fyf;u roiska mjd Wka .;e /`ÿKq fnfyúka
fuh ksl=;a jkqfha fYa%IaG krm;shl=f.a uqqfjks' rc mjqf,a whf.a mjd fud<leá orejka ish<`. ¥,s .d,d fi¿fjka l%Svd lrk nj;a" Tjqka olsk jeäysáhkaf.a f<ys yg.;a iafkayh W;=rd hk nj;a ñka wmg fmfka'
       tfy;a jeä l,la hkakg u;af;ka jkh kSs;sj,ska nr fkdjQ ksoyia <ud Ôú;h wjidk úh' ÿmam;a mjq,l Wmka orejd weúÈkakg mgka.;a wjêfha mgka mdfya jev l< hq;=h' fmdfydi;a mjq,l Wmka orejd Ydia;% W.; hq;= úh' idudkHfhka Okj;a mjq,a ish orejka i`oyd f.org ú;a Ydia;%h W.kajk .=rejrekaf.a fiajh ,enQy' uOH;k hq.j,§ mQckShia:dk yd iïnkaOj meje;a jQ .ïno mdie,aj,o Ydia;%h mqyqKq lrjk ,§' .eyekqqka wOHdmkhla ,eîu wjYHhhs fkdi,lk ,o kuq;a .eyekq <uhskaf.a wOHdmkh meyer yßk ,oafoa fkdfõ' YsIag;ajhla we;sj ye`ÿKqq jevqKq ia;%Syq yeu foku mdfya lshùu o;ay'
       <uhl= uq,§ bf.k .kakd úIhhka w;r lshúu yd wxl .Ks;ho jQ nj fmfka' fï wjia:dfõ§ Tyq wd¾h iudcfha iïmQ¾K idudðl;ajhg we;=¿ ù ke;' Tyqf.a kshu wOHdmkho werö ke;' mQk kQ, m,`ojd wd¾h iudchg we;=<;a lr .;a miq muKh fya fõo bf.k .ksñka ;u mdrïmßl rlaIdj lsßug wjYH Ydia;%h m%.=K lrùfï lghq;a;g niskqfha'


 yskaÿkaf.a Wmkhk W;aijh'
       msßñ orejl= iudcfha;a" j¾Kfha;a iïmQ¾K idudðlhl= f,i we;=¿ lr .ekSu i`oyd mj;ajk Wmkhk uyd ux.,Hh fyj;a fojk jr Wm; n%dyauK laI;%sh yd ffjYH hk mka;s ;=kg muKla iSud úh' Y=øhka yd fjk;a my;a mka;s i`oyd Wmkhkhla fkdùh' b;d mdßY=oaO fõo uka;% bf.ksu fyda weiSu fyda Tjqkg ;ykï úh' fï ux.,Hh meje;aúh hq;= jhi j¾Kfhka j¾Khg fjkia úh' n%dyauK l=urejl= i`oyd wjqreÿ wfÜ § th meje;aúKs' laI;%shhdg tfldf<dia  úfha§ Wmkhkh isÿ l< w;r" ffjYH orejd i`oyd th meje;aùug fodf<dia úh olajd isáh hq;=h'
       wd¾hhka bka§h yd brdk YdLj,g fn§ .sh jljdkqjg;a merKs ux.,Hhls Wmkhkh' wo olajdu md¾is ckhd w;r mj;sk isß;lg kElï lshk Wmkhkh yd iudk ux.,Hhla brdkfha Yr;=ia;% weoyqjka w;r ;sîfuka fuys bmerKs nj fmkS hhs' fï ux.,Hfha yrh jkqfha háhla w;ska f.k" ;jqia j;ska ieriqKq l=, l=urejdf.a ol=Kq Wrysig Wäka yd ju;g háka hf{mù;h fyj;a mQk kQ, me,`oùuhs' tÈk mgka Tyq ta kQ, fkdlvjd me,`Èh hq;= fõ' fmdgj,a kuh ne.ska f.k tlg wUrd idod .;a" kq,a ;=kla kej; tlg weUÍfuka fï mQk kQ, idok ,§' n%dyauKhkaf.a mQk kQ, lmq mq¿fkkao" CI;%shhka i`oyd ksh`o kQf,kao" ffjYHhka i`oyd f,daufhkao ;ekqKs' tys wd.ñl jeo.;alu fkdwvqj mj;s' ta kQ, bj;a lsÍu fyda wmsßisÿùu th m,`Èkakdg w;sYhska kskaod cklh' tfiau Tyqf.a wd.ñl mdßY=oaêho bka ke;s fõ' ±äj mdm fudapkh lsÍfuka muKls" Tyqg ta wmjdofhka ñÈh yelafla' Wmkhk ux.,Hh mj;ajk n%dyauKhd ta l=, l=urejdf.a lkg lr zz.dh;%SZZ Yaf,dalh lshhs' .dh;%s hkq merKs iQ¾h foaj;djd jQ iú;D mqok R.a fõofha i`oyka fõo uka;%hls' ta b;d Y=~ .%ka:fha we;s Y=`OjdlHh f,i woo th i,lkq ,efí' yeu wd.ñl ms<sfj;l yd mqo mQcdjl§u zz.dh;%ShZZ lshùu w;HjYhh' l%sia;shdks wd.fï zziajdñorejkaf.a hd{djZ ork ;ek yskaÿ wd.fï .dh;%Ssh orhs' kuq;a fuh lSug wjir we;af;a Wiia mka;s ;=kg muKls'

       ;;a iú;+¾ jfrKshx
       N¾f. fojiH èuyS"
       êfh fhd kd# m%fpdohd;a'
iú;=f¾ foú`ÿf.a - ukyr f;o lrñ isys
wm is;a Wkkaÿ - flfr;ajd ta foõ rodfKda

l%sia;= iuh Wod ùug fmr ld,h jk úgu fndfyda laI;%Sh yd ffjYH mjq,a wx. iïmQ¾K f,i Wmkhk ux.,H lsÍu meyer yßkakg we;' Wmkhk ux.,Hhg Ndck jQ ish¨ fokdgu fmdÿfõ Ndú; jQ oaùc hkak l,a h;a h;a n%dyauKhka yg muKla jHjydr jkakg jQfha fï ksid úh yelshs' tfy;a j¾;udk ld,h olajdu iuyr n%dyauK fkdjk l=,j, fï ixialdrh mj;ajkq ,efí' merKs l%uhg .re lrk n%dyauK mjq,aj, fuh wo;a mj;S' fõo hq.j, § iuyr úg .Ekq <uhska i`oydo Wmkhk ux.,Hh mj;ajk ,o kuq;a idudkHfhka th msßñ <uhska yg muKla iSud jQjls'

       fï Wmkhk ux.,Hfha ,sx.sl Ôú;h ms<sìUq lrk wx.hla hhs lsj yels lsisjla ke;' fjk;a wdÈ ckhd w;r mej;s iqkak;a lsÍu wd§ ;j;a Wmkhk ux.,H j,ska isÿjQfha ;u idudðlhd ,ssx.sl Ôú;hg iQodkï lsÍuls' tjeks woyila fyda ,laIKhl Pdhd ud;%hla mjd fuys ke; Wmkhkhg md;% jQfha ;ju <dnd,fhls' fya wd¾h Ndjhg t<eôfhah' .Dyia: Ôú;hg iQodkï ùula jYfhka fya wd¾hhl=g wh;a fõo uka;% wdÈh o; hq;=h' n%yaupdßhl= jYfhka Tyq ;j wjqreÿ lsysmhla uq¿,af,a nUir rlaId l< hq;=h'

Featured Post

සතර පාරාජිකා හඳුනාගන්න

i;r mdrdðld y`ÿkd.kak jhi wjqreÿ 18 iïmQ¾K ù .sh miq ´kEu jhil§ meúoaol=g Wmiïmodjg m;aúh yelsh' th iïmQ¾Kfhkau úkhl¾uhls&...